Berkeley Zen Center

ENMEI JUKKU KANNON GYO

KAN ZE ON
NA MU BUTSU
YO BUTSU U IN
YO BUTSU U EN
BUP PO SO EN
JO RAKU GA JO
CHO NEN KAN ZE ON
BO NEN KAN ZE ON
NEN NEN JU SHIN KI
NEN NEN FU RI SHIN

Translation by Robert Aitken

Kanzeon!
Veneration to the Buddha!
With Buddha I have origin;
With Buddha I have affinity;
Affinity with Buddha, Dharma, Sangha;
Constancy, joy, self, and purity.
Mornings, my thought is Kanzeon;
Evenings, my thought is Kanzeon.
Thought after thought arises in mind.
Thought after thought is not separate from mind.

Last revised 04/01/2006. Copyright 2000 Berkeley Zen Center.
Comments about this site to